Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh - Robin Sharma | Clb đọc sách 5h | Ngày 22/09/2022

Description

Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh - Robin Sharma | Clb đọc sách 5h | Ngày 22/09/2022


Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh - Robin Sharma | Clb đọc sách 5h | Ngày 22/09/2022

CLB ĐỌC SÁCH 5H đọc quyển sách Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh - Robin Sharma | Ngày 22/09/2022
- CLB Đọc Sách 5h sáng. Nơi hội tụ những thành viên có thói quen dậy sớm để Làm Chủ Bình Minh và Sống Đời Xuất Chúng.
- Tham gia free online qua Zoom hàng ngày bắt đầu từ 5h00 - 6h20.
- Comment bên dưới để nhận mật khẩu Zoom và đưa vào nhóm.
- Nghe các Podcast của clb tại: https://open.spotify.com/show/609NvOxzhrPpAjjajrT3JT
- Truy cập vào Website để xem đầy đủ các video đọc sách hằng ngày của CLB: https://ClbDocSach.Affimart.com

1 nhận xét

1 nhận xét

Đăng nhận xét